Competența nostră în soluționarea litigiilor, poate fi stabilită prin modalitățile mai jos indicate.


  I. ARBITRAJ FĂRĂ CONVENȚIE PREALABILĂ. ACORD ÎN FAȚA TRIBUNALULUI ARBITRAL

  Deoarece existenta conventiei arbitrale, poate rezulta și din întelegerea scrisă a părților facuta in fata tribunalului arbitral (Articol 549. Cod Procedura Civila), toate părțile în mod independent, se pot adresa AACJ in vederea solutionarii litigiului și apoi, după comunicarea datelor solicitate, la un prim termen să confirme competența noastră.


  II. ARBITRAJ FĂRĂ CONVENȚIE PREALABILĂ.. ACORD PRIN CORESPONDENȚĂ

  Acordul pentru participarea la arbitrajul AACJ, poate fi dat chiar și prin corespondență, fără a fi necesară prezența simultană a părților în vederea încheierii acestuia. Astfel, partea care consideră oportun să confere litigiul arbitrajului AACJ, notifică în scris secretariatul AACJ asupra acestei intenții, cu o succintă indicare a pretențiilor, situației de fapt și probelor care ar urma a fi administrate. AACJ comunică formularul către partea / părțile adverse pe cheltuiala petentului, deodată cu informarea asupra avantajelor procedurii arbitrale în privința perioadei de desfășurare a procedurilor și costurilor aferente, cu invitația părții adverse la acceptarea arbitrajului.

  I.1 Formular de sesizare AACJ (interactiv).

  Sau dacă acest formular nu funcționează pe sistemul dumneavoastră, urmăriți documentul atașat mai jos, pentru imprimare.

  I.2 Formular de sesizare AACJ (tipărit).

  După completare, formularul se expediază, pe adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / în plic, pe adresa poștală de contact a AACJ (str. Pavel Roșca nr. 8 Cluj-Napoca jud. Cluj). Plicul va conține alăturat formularului, timbrele poștale necesare AACJ pentru comunicarea cu fiecare din părțile adverse și / sau adresa uzuală de email a petentului, care va fi folosită atunci când este necesară o regularizare a sesizării.


  III. CLAUZA STANDARD DE ARBITRAJ.

  Pentru a beneficia de alternativa viabilă de soluționare a litigiilor în care sunteți implicat, oferită de asociația noastră, printr-o procedură de judecată desfășurată într-un termen rezonabil și cu un rezultat previzibil, puteți introduce în contractul încheiat, sau în regulamentul după care funcționați ca persoane juridice, o clauză compromisorie care va avea cel puțin următorul conținut:

  Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa prin arbitraj organizat de ASOCIAȚIA PENTRU ARBITRAJ DE PE LÂNGĂ BAROUL CLUJ, în conformitate cu Regulile de procedura arbitrală stabilite de către acesta și disponibile online la www.aacj.eu. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie. Orice cereri privind arbitrajul, inclusiv referitoare la măsuri asiguratorii or cererea în anulare, se vor soluționa de instanța competentă de la sediul ASOCIAȚIEI.”

  Modificarea clauzei poate fi făcută după consultarea COLEGIULUI AACJ la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


  IV. COMPROMISUL

  De asemenea, pentru a beneficia de o procedură de judecată a litigiului desfășurată într-un termen rezonabil și cu un rezultat previzibil, în cazul în care părțile nu au încheiat un contract, ce cuprinde clauza compromisorie, sau nu a fost încheiat un act adițional ce cuprinde minim aceasta clauza, ori ea nu este inclusă în regulamentul după care ele funcționează ca persoane juridice, se poate încheia separat un compromis, care este necesar a avea cel puțin următorul conținut:

  COMPROMIS

  conform 551 COD PROCEDURĂ CIVILĂ

  Părțile

  Acest COMPROMIS se încheie la data de ...., 20.. (" Data efectivă") între părțile

  1. ....[ Societate comercială cu răspundere limitată] [ etc. ] (" PARTEA 1 " ) și

  2. .... [ Societate comercială cu răspundere limitată] [ etc. ], (" PARTEA 2 " ) (fiecare separat "parte" și în colectiv " părțile ") .

  Considerente

  3. PENTRU CĂ, PARTEA 1 are o pretenție de la PARTEA 2 care decurge dintr-un diferend asupra: .... (" Disputa " ) și

  4.PENTRU CĂ, PARTEA 2 pretinde și ea că .... .

  5.PENTRU CĂ , părțile au stabilit a rezolva diferendului prin arbitraj în conformitate cu Regulile de procedura arbitrală stabilite de ASOCIAȚIA PENTRU ARBITRAJ DE PE LÂNGĂ BAROUL CLUJ ( "Regulamentul " ); și

  6. PENTRU CĂ, acest acord intenționează să servească părților pentru stabilirea competenței arbitrajului în sarcina AACJ pentru soluționarea diferendului în vederea unei proceduri desfășurate într-un termen rezonabil și cu un cost diminuat;

  7. ACUM, PRIN URMARE , în considerarea concesiilor și acordurilor reciproce și ținând cont de termenii incluși în acest ACORD , părțile convin după cum urmează :

  Competența jurisdicțională.

  8.Părțile convin conform 553 CPC ca, orice competență jurisdicțională în litigiul lor va fi stabilită în mod definitiv în favoarea arbitrajului obligatoriu organizat de ASOCIAȚIA PENTRU ARBITRAJ DE PE LÂNGĂ BAROUL CLUJ (AACJ) în conformitate cu Regulamentele de procedura arbitrală (REGULAMENTE) și suportând numai cheltuielile de arbitraj stabilite de către aceasta, în considerarea dispozițiilor derogatorii prevăzute în acest ACORD.

  9. De asemenea, părțile sunt de acord să respecte și execute orice decizie, hotărâre, sau ordonanță va fi emisă de către Tribunalul Arbitral și orice instanță publică de judecată, competentă a înlătura piedicile din procedura arbitrală.

  Inițierea procedurii.

  10. Pentru a iniția procesul de arbitraj, partea interesată va depune o cerere în scris către secretariatul COLEGIULUI de arbitraj al AACJ. Cererea poate fi depusă la Asociația pentru Arbitraj de pe lângă Baroul Cluj, Oficiul Poștal nr. 1 Căsuța Poștală nr. 88, Cluj-Napoca județul Cluj, COD POȘTAL 400110. COLEGIUL va răspunde în conformitate cu (REGULAMENTE).

  Arbitrii

  11 . Specificați opțiunile privind numirea arbitrilor: .... .

  Audierea

  12 . Specificați opțiunile privind sala de audieri: .... .

  Locul de arbitraj va fi [ orașul ], [ regiune ]. Arbitrul (i) stabilește o anumită locație, data și ora pentru audiere, în urma consultării cu părțile și furnizează acest informații cel târziu cu 5 (cinci) de zile înainte către fiecare parte atunci când acestea nu au determinat locația, data și ora.

  Măsuri asigurătorii. ( Opțional )

  13. Înaintea sau în cursul arbitrajului, oricare dintre părți poate cere Tribunalului Arbitral să încuviințeze măsuri asigurătorii și măsuri provizorii cu privire la obiectul litigiului sau să constate anumite împrejurări de fapt. În cursul arbitrajului, măsurile asigurătorii și măsurile provizorii, precum şi constatarea anumitor împrejurări de fapt pot fi încuviințate și de Tribunalul arbitral. În caz de împotrivire, executarea acestor măsuri se dispune de către instanța publică de judecată.

  Reguli arbitrale.

  14. Arbitrul ( ii ) gestionează procedurile stabilind măsurile pe care le consideră adecvate, astfel încât arbitrajul să fie rapid, economic și mai puțin împovărător decât soluționarea litigiului într-o instanță publică de judecată .

  15. Prin desemnarea arbitrajului instituționalizat al AACJ ca fiind competent în soluționarea litigiului, părțile optează pentru aplicarea regulilor de procedură ale AACJ. Orice derogare de la această prevedere este nulă, afară numai dacă, ținând seama de condițiile speței și de conținutul regulilor de procedură indicate de părţi ca fiind aplicabile, conducerea arbitrajului instituționalizat AACJ decide că pot fi aplicate și regulile alese de părți, stabilind dacă aplicarea acestora din urmă este efectivă sau prin analogie.

  16. Dacă părțile nu au convenit altfel, se vor aplica regulile de procedură ale arbitrajului instituționalizat în vigoare la momentul sesizării acestuia.

  17. Dreptul la apărare al părților și contradictorialitatea dezbaterilor sunt garantate.

  Cheltuielile arbitrale

  18. Deoarece arbitrajului este organizat de o instituție permanentă, taxele pentru organizarea arbitrajului, onorariile arbitrilor, precum și celelalte cheltuieli arbitrale se stabilesc și se plătesc conform Regulamentului AACJ și conform deciziilor Tribunalului Arbitral.

  Confidențialitatea. ( Opțional )

  19. Cu excepția cazurilor în care legea obligă, nici o parte, nici reprezentanții săi , nici un martor, nici un arbitru, nu poate dezvălui existența, conținutul, sau rezultatele arbitrajului, fără acordul prealabil scris al ambelor părți.

  Excluderea răspunderii .

  20. Arbitrul (ii) sau AACJ nu vor fi răspunzători față de nici o parte sau succesorii acesteia, ori creditorii ei sau alte persoane aflate în relație de orice natură cu părțile, pentru orice act sau omisiune în legătură cu arbitrajul realizat în temeiul prezentului COMPROMIS.

  Notificări.

  21. Orice notificare sau altă comunicare prevăzute de prezentul COMPROMIS se face în scris și va fi comunicată personal, prin curier, sau prin poștă ( scrisoare recomandată sau confirmare de primire, la următoarele adrese :

  PARTEA 1 :

  ....

  PARTEA 2 :

  ....

  Clauze nule / invalide.

  22. În cazul în care orice clauză a prezentului COMPROMIS este considerată nulă sau invalidă sau inaplicabilă pentru orice motiv, aceasta într-un termen rezonabil se înlocuiește cu o clauză sau altă prevedere care este valabilă și executorie și care se apropie cel mai mult de intenția exprimată în clauza declarată nulă, invalidă sau inaplicabilă, iar celelalte prevederi ale prezentului COMPROMIS vor rămâne în vigoare cu efecte depline.

  Număr de exemplare / Semnăturile electronice.

  23. Acest COMPROMIS poate fi încheiat în unul sau mai multe exemplare, fiecare dintre ele fiind considerat original, dar toate constituie unul și același acord. În executarea prezentului COMPROMIS, utilizarea unui fax, e-mail, sau alt suport electronic, va avea aceeași forță și efect ca și o semnătură originală .

  Alte clauze

  24. Acest COMPROMIS constituie întreaga înțelegere între părți cu privire la obiectul acestuia și înlocuiește toate discuțiile anterioare, acordurile sau interpretările, fie orale sau scrise, char dacă sunt executate de către orice parte sau nu.

  25. Nicio modificare, modificări sau alte ajustări nu pot fi făcute la prezentul COMPROMIS, cu excepția cazului în care sunt făcute în scris și semnate de către părți sau reprezentanții autorizați ai părților.

  26. Titlurile secțiunilor acestui COMPROMIS sunt înscrise pentru numai ca și referință în parcurgerea textului și nu sunt destinate a fi o parte din sau a afecta sensul sau interpretarea prezentului sau orice secțiune .

  27. Dacă AACJ refuză să organizeze arbitrajul, convenția arbitrală rămâne valabilă, iar litigiul dintre părți va fi soluționat potrivit prevederilor Codului de Procedură Civilă al României .

  DREPT PENTRU CARE , părțile au semnat prezentul COMPROMIS la data înscrisă mai jos .

  DATA: ....

  PARTEA 1

  [ NUMELE ]

  nume :

  calitate :

  semnătură

  PARTEA 2

  [ NUMELE]

  nume :

  calitate :

  semnătură”

  Informații COLEGIULUI AACJ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

   

   

  © 2021 aacj.eu. All Rights Reserved. Designed By OU

  We have 66 guests and no members online